Print logo
Hao Changgeng, Dominik Sprenger, Alexander Birle, Zhang Jingle, Jonas Rasch

Hao Changgeng, Dominik Sprenger, Alexander Birle, Zhang Jingle, Jonas Rasch; HSS Peking

Contact
Chief Representative: Alexander Birle
China
Chief Representative:  Alexander Birle
e-mail: birle@hss.de
Project Manager: ZHANG Jingle
China
Project Manager:  ZHANG Jingle
e-mail: beijing@hss.de
Project Manager: Dominik Sprenger
China
Project Manager:  Dominik Sprenger
e-mail: sprenger@hss.de
Office Manager: HAO Changgeng
China
Office Manager:  HAO Changgeng

Address

Hanns Seidel Foundation
Beijing Office
Xindong Lu 1, Tayuan Diplomatic Compound
P.O. Box  5-2-122
Beijing 100600
P.R. China

Tel: +86 10 653261-80/81
Fax: +86 10 65326155
E-Mail: beijing@hss-china.com